Ο Ρόλος των Γονέων

Το Φροντιστήριο:

  • Ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο του μαθητή (3 φορές το χρόνο, καθώς και όποτε το επιθυμούν οι ίδιοι)
  • Ενημερώνει τους γονείς για όλα τα συστήματα που εφαρμόζει
  • Ζητά την ενεργή συνεργασία τους