Διαδικασία εγγραφής και επιλογής μαθητών

 
Α)  Συνάντηση του μαθητή και των γονέων του με τον υπεύθυνο σπουδών.

Στη συνάντηση αυτή είναι απαραίτητο ο μαθητής να προσκομίσει τον τελικό έλεγχο προόδου της τάξης απο την οποία αποφοίτησε

Β) Διαγνωστικό κριτήριο αξιολόγησης του μαθητή ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς το επίπεδό του.

Γ) Ένταξη του μαθητή σε τμήμα τέτοιου επιπέδου ώστε να τον βοηθήσει να βελτιωθεί.

Δ) Εγγραφή του μαθητή.